ch.46, p.080
Manga
Cast: Kalki, Shala, Kau, Sarnel, chiri, Shan. cameo: Nuru, Syrak.