ch.57, p.011
Manga
Main Cast: Kau's Golem, Sar'nel. Cameo: Eria, Koana's Golem, Slyand's Golem, Taldrin.