ch.57, p. Chibi demonic armor
Manga
Main Cast: Kiel, Nau.