Cast: Snadhya, Wi'am, Khaless, Kharla Cameo : Amanita, Ydna, Verthandi