Cast: Kalki, Kiel, Sara, Shinae, Chrys'tel, Khaless, Kharla cameo: Ydna