Cast : Kalki, Sarnel, Kau, Shala, Chiri, Shan cameo : Syrak, Nuru