Cameo: Key'sal, Sugarpie, Sakrag, Shaira'ja, Mek'kel, Saga, Valyn'dyne.